Corporate

Program CORPORATE je nastavený na potreby vysoko dynamických podnikateľov, ktorých charakter práce vyžaduje neustále rozširovanie portfólia zákazníkov a následné sledovanie spoľahlivosti ich obchodných partnerov. Ich pracovné vyťaženie má vysoké nároky na racionalizáciu. Poznajú silu marketingovej prípravy a ocenia vyhľadanie jednoduchým zadaním IČO, alebo obchodného názvu môžu ľahko sledovať spoľahlivosť svojich stabilných partnerov a v okamihu si overiť všetky dostupné informácie o potenciálnom obchodnom partnerovi už v priebehu rokovania, alebo rýchlym kliknutím počas telefonického rozhovoru. Využitím marketingovej analýzy má používateľ možnosť rozšíriť svoje portfólio o nových zákazníkov.

Ďalšou súčasťou programu je možnosť automatického sledovania vyhlásení a celého priebehu vyhlásených verejných zákaziek, čo umožní používateľovi veľmi pružne reagovať na obchodné možnosti v oblasti verejných financií a eurofondov. Používatelia tohto programu majú vlastnú predstavu o dôležitosti informácií, vedia oceniť konkurenčnú výhodu toho, kto má informácie v predstihu a vedia definovať ich potrebu pre svoju prácu. Program CORPORATE im umožňuje nastavenie programu podľa ich individuálnych potrieb a garantuje nepretržitý prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni na celých 12 mesiacov. Ocenia náš férový postoj k ich potrebám a pokiaľ im nepostačuje nastavený mesačný limit, môžu rozšíriť rozsah služby podľa vlastnej potreby. Pre technickú podporu majú k dispozícii zákaznícke centrum v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

sap - spravodajská analýza podniku


umožňuje vyhľadať subjekt podľa IČO, alebo obchodného názvu. Poskytuje komplexné faktografické, kontaktné, analytické, marketingové a rizikové informácie o ekonomicky aktívnom, ale i neaktívnom subjekte s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Analýze. Akýkoľvek blok analýzy je možné exportovať do XML formátu.

sap / report - spravodajská analýza podniku


poskytuje údaje o subjektoch (právnických a fyzických osobách) s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Reporte a to v nasledujúcom obsahu: 1.Identifikačné údaje; 2.Hospodárska činnosť subjektu; 3.Rýchly prehľad (posledné účtovné obdobie); 4.Zmeny za posledných 12 mesiacov; 5.SIMS Rating; 6.Vybrané finančné ukazovatele; 7.Vybrané pomerové ukazovatele; 8.Platobná disciplína – záväzky voči vybraným veriteľom, exekúcie, nelegálne zamestnávanie; 9.Účtovné závierky; 10.Právne a majetkové údaje; 11.Záložné práva; 12.Eurofondy a štátne zákazky; 13.Register zmlúv; 14.Prepojenie osôb a majetku; 15.Konečný užívateľ výhod; 16.Personálne údaje; 17.Doplňujúce údaje – banky, poisťovne a leasingové spoločnosti; 18.Zahraničný obchod; 19.Mediálne informácie; 20.Komentáre SIMS; a iné informácie. Umožňuje export Reportu do XML a účtovných závierok do XLS

sap / mra - sap / marketingová analýza


umožňuje vyhľadanie súboru subjektov podľa ľubovoľných kombinácií preddefinovaných kritérií, vytvorených z ekonomických ukazovateľov a iných informácií z databáz SiMS. Účelom využívania marketingovej analýzy sú predovšetkým obchodné a marketingové aktivity používateľa, ako i tvorba strategických zámerov prostredníctvom analýz trhu, konkurencie, alebo dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Výsledkom marketingovej analýzy je súbor sap/reportov, ktoré je možné následne otvárať. Vybrané informácie o subjektoch je možné exportovať do formátu XLS.

Export dát zo sap / mra - v rozsahu


a) Obchodný názov; Ulica; Obec; PSČ; Okres; Kraj; IČO; DIČ; IČ DPH; Právna forma; Dátum založenia; Telefón; E-mail; Web; Predmet podnikania; Sektor; Odvetvie; NACE; Kategória zamestnancov; Výnosy; Tržby; Výroba; Základné imanie; Vlastné imanie; Majetok celkom; Záväzky; Pohľadávky; EAT - Zisk po zdanení; EBITDA; ROS; ROA; ROE; ROR
b) Osoba pre obchod - meno a priezvisko, titul, telefón, e-mail
c) Osoba pre styk s bankami - meno a priezvisko, titul, telefón, e-mail

tm - tendermonitor


umožňuje monitorovanie verejných zákaziek, o ktorých informácie dostáva používateľ priamo na ním zvolený e-mail. Dozvie sa tak o verejných zákazkách, ktoré spadajú do portfólia jeho záujmu – cielene a včas. Ak sa používateľ rozhodne, môže byť automaticky informovaný o celom procese verejnej zákazky od predbežného oznámenia až do vyhlásenia víťaza. Monitorovaný je celý trh Slovenska, EÚ a iných krajín spolu – 32 krajín.

Objednávka prezentácie

Poznámka: Ďalšie aktuálne údaje o spoločnosti si SIMS vyhľadá vo svojich databázach.