VYTVORTE SI VLASTNÝ BALÍČEK Z PRODUKTOV, KTORÉ VÁM NAJVIAC VYHOVUJÚ

ZAMERAJTE SA NA UŽITOČNOSŤ

Ak ste pripravení prejsť na vyššiu úroveň produktov, ponúkame vám možnosť zvoliť si pre vás tie najužitočnejšie. Pozorne si prečítajte, čo produkty obsahujú a posúďte, či sme ich pripravili tak, aby vám priniesli vysokú pridanú hodnotu v tom, čo by ste od nich očakávali. Ak nenájdete ten správny produkt k svojej práci, prosím kontaktujte nás a my sa vám pokúsime vyhovieť.

sap - spravodajská analýza podniku


umožňuje vyhľadať subjekt podľa IČO, alebo obchodného názvu. Poskytuje komplexné faktografické, kontaktné, analytické, marketingové a rizikové informácie o ekonomicky aktívnom, ale i neaktívnom subjekte s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Analýze. Akýkoľvek blok analýzy je možné exportovať do XML formátu.

sap / report - spravodajská analýza podniku


poskytuje údaje o subjektoch (právnických a fyzických osobách) s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Reporte a to v nasledujúcom obsahu: 1.Identifikačné údaje; 2.Hospodárska činnosť subjektu; 3.Rýchly prehľad (posledné účtovné obdobie); 4.Zmeny za posledných 12 mesiacov; 5.SIMS Rating; 6.Vybrané finančné ukazovatele; 7.Vybrané pomerové ukazovatele; 8.Platobná disciplína – záväzky voči vybraným veriteľom, exekúcie, nelegálne zamestnávanie; 9.Účtovné závierky; 10.Právne a majetkové údaje; 11.Záložné práva; 12.Eurofondy a štátne zákazky; 13.Register zmlúv; 14.Prepojenie osôb a majetku; 15.Konečný užívateľ výhod; 16.Personálne údaje; 17.Doplňujúce údaje – banky, poisťovne a leasingové spoločnosti; 18.Zahraničný obchod; 19.Mediálne informácie; 20.Komentáre SIMS; a iné informácie. Umožňuje export Reportu do XML a účtovných závierok do XLS.

sap / mra - sap / marketingová analýza


umožňuje vyhľadanie súboru subjektov podľa ľubovoľných kombinácií preddefinovaných kritérií, vytvorených z ekonomických ukazovateľov a iných informácií z databáz SiMS. Účelom využívania marketingovej analýzy sú predovšetkým obchodné a marketingové aktivity používateľa, ako i tvorba strategických zámerov prostredníctvom analýz trhu, konkurencie, alebo dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Výsledkom marketingovej analýzy je súbor sap/reportov, ktoré je možné následne otvárať. Vybrané informácie o subjektoch je možné exportovať do formátu XLS.

Export dát zo sap / mra - v rozsahu


a) Obchodný názov; Ulica; Obec; PSČ; Okres; Kraj; IČO; DIČ; IČ DPH; Právna forma; Dátum založenia; Telefón; E-mail; Web; Predmet podnikania; Sektor; Odvetvie; NACE; Kategória zamestnancov; Výnosy; Tržby; Výroba; Základné imanie; Vlastné imanie; Majetok celkom; Záväzky; Pohľadávky; EAT - Zisk po zdanení; EBITDA; ROS; ROA; ROE; ROR
b) Osoba pre obchod - meno a priezvisko, titul, telefón, e-mail
c) Osoba pre styk s bankami - meno a priezvisko, titul, telefón, e-mail

osa - osobná analýza


umožňuje získať nové pohľady na osoby reprezentujúce a ovládajúce potenciálnych a súčasných klientov. Poskytuje komplexné, prehľadné, štruktúrované, vzájomne prepojené aktuálne a historické informácie a analýzy o každej osobe aktívnej v podnikateľskom prostredí SR. Aktívne sa uplatňuje pri aplikovaní princípu „poznaj svojho partnera“ - priebežné monitorovanie obchodného vzťahu a aktualizácia rizikového profilu partnera prostredníctvom osôb a ich podnikateľských aktivít.

osa / mra - osa / marketingová analýza


umožňuje vyhľadávanie súboru osôb reprezentujúcich a ovládajúcich podnikateľské subjekty podľa ľubovoľných kombinácií preddefinovaných kritérií v osa / mra, vytvorených z ekonomických ukazovateľov a iných informácií z databáz SiMS. Výsledkom marketingovej analýzy je súbor osa/reportov, ktoré je možné následne otvárať.

kuv - konečný užívateľ výhod


umožňuje vyhľadávanie konečných užívateľov výhod právnických osôb podľa zákona č. 297/2008 z.z. a zároveň i podľa zákona č. 315/2016 z.z. vrátane vizualizácie majetkových väzieb.

sims/zoom


umožňuje rýchle prehľadávania informácií v Obchodnom vestníku od roku 2011 po aktuálne vydanie s on-line aktualizáciou. Prehľadávanie je možné podľa vybranej kapitoly, alebo komplexné hĺbkové prehľadanie všetkých vydaní. Informácie sú zobrazované v skupinách podľa oznámenia a plne integrovateľné do vlastného systému, alebo pripravené na tlač.

tm - tendermonitor


umožňuje monitorovanie verejných zákaziek, o ktorých informácie dostáva používateľ priamo na ním zvolený e-mail. Dozvie sa tak o verejných zákazkách, ktoré spadajú do portfólia jeho záujmu – cielene a včas. Ak sa používateľ rozhodne, môže byť automaticky informovaný o celom procese verejnej zákazky od predbežného oznámenia až do vyhlásenia víťaza. Monitorovaný je celý trh Slovenska, EÚ a iných krajín spolu – 32 krajín.

pass analýza


porovnávacia analýza skupiny subjektov umožňuje porovnať konkurenciu alebo skupinu dodávateľov a odberateľov prostredníctvom vopred nadstavených ekonomických a diskvalifikačných parametrov.

Objednávka prezentácie

Poznámka: Ďalšie aktuálne údaje o spoločnosti si SIMS vyhľadá vo svojich databázach.