Predstavenstvo

Dr.h.c. Igor Tinka DBA, MBA, LL.M

predseda predstavenstva

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M

člen predstavenstva

Ing. Adriana Tinková MBA, LL.M

člen predstavenstva

História

SIMS, a.s. sa od svojho vzniku v roku 1992 zaradila medzi významné spravodajské agentúry v strednej Európe a stala sa jednou z najvýznamnejších komerčných spravodajských agentúr v Slovenskej republike.

 • 1992

  Vznik spoločnosti.

 • 1994

  Na základe poverenia MZV SR sa spoločnosť angažuje a významne spolupracuje s UNIDO a UNDP; rozvíja hlbšiu spoluprácu s MH SR a MZV SR; organizuje prvú slovenskú misiu podnikateľov do viedenského centra UNIDO s prijatím na najvyššej úrovni.

 • 1996

  SIMS pripravuje a na trh uvádza Obchodný Rating SIMS, ktorý uplatňuje v bankovom a finančnom sektore; získava mandát Národného strediska UNIDO-INTIB.

 • 1998

  SIMS uvádza na bankový trh nový špecializovaný spravodajský servis v elektronickej forme; ukončuje svoje aktivity vo vydavateľskej oblasti a orientuje sa len na elektronickú formu komunikácie so svojimi klientmi.

 • 2000

  SIMS uvádza na trh novinku Investičný Rating SIMS; posilňuje portfólio odberateľov spravodajských produktov, a to výlučne z domáceho podnikateľského prostredia; spolupracuje s Poradenským strediskom pre slovenské podniky a banky a participuje na reštrukturalizácii niekoľkých významných slovenských podnikov.

 • 2002

  SIMS sprístupňuje svojim klientom špecializovaný on-line spravodajský servis; uvádza na trh štandardný produkt – analýzy 22 odvetví priemyselnej výroby, ktoré aktualizuje na mesačnej báze.

 • 2004

  SIMS rozvíja nový druh spolupráce s MH SR, SARIO, Eximbankou a pripravuje prvý ročník vyvinutého produktu SLOVAK EXPORT REGISTER, ktorým propaguje slovenských exportérov a ich aktivity v zahraničí a informačne podporuje obchodné oddelenia zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

 • 2006

  SIMS spúšťa nový a komplexný spravodajský produkt zameraný na krytie rizika a akvizičnú činnosť – špecializovaný spravodajský servis „GLOBAL SLOVAKIA“. Posilňuje svoje postavenie vo finančnom, bankovom sektore a v štátnej správe. Ako prvá komerčná spoločnosť prijíma od MV SR za oficiálny znak spoločnosti erb.

 • 2008

  SIMS sa svojim špecializovaným spravodajským servisom zaraďuje medzi najvýznamnejších lokálnych hráčov; stáva sa lídrom v oblasti spracovávania správ v segmente Micro a SME a zároveň sa zaraďuje medzi významné spravodajské agentúry v regióne strednej Európy.

 • 2009

  SIMS zaznamenáva najvýznamnejší rast od svojho vzniku – na medziročnej úrovni o 70%; vstupuje 100% podielom do Národného informačného strediska Slovenskej republiky, a.s. a počas nasledujúceho obdobia ho začína ozdravovať.

 • 2010

  SIMS zvyšuje svoj trhový podiel o 26%, ako i medziročný nárast tržieb, začína poskytovať služby pre korporátnu klientelu. Novým špecializovaným produktom obsluhuje 44% municipalít. Ozdravuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, ktoré po prvýkrát od svojho vzniku vytvára zisk.

 • 2011

  SIMS svojim klientom sprístupňuje ako štandard dáta cez interface a zároveň cez webové rozhranie. Získava novú klientelu v korporátnom i SME segmente. Oproti roku 2010 zaznamenáva nárast tržieb a trhového podielu o 60%. Spúšťa a prevádzkuje na stránkach MH SR Hospodársky register subjektov Slovenskej republiky.

 • 2012

  SIMS od svojho založenia prechádza najzložitejšou premenou, zásadnou prestavbou v oblasti organizácie práce, interných riadiacich a technologických procesov, obchodných stratégií a zlaďuje ich s novými podmienkami na trhu.

 • 2013

  SIMS prechádza na najnovšiu hardvérovú a softvérovú Microsoft Windows Server platformu a zásadne inovuje produkt GLOBAL SLOVAKIA. Vytvára nové nadstavbové kreditné a analytické produkty. Výrazne posilňuje svoje postavenie na trhu a otvára rokovania so zahraničným partnerom za účelom vytvorenia joint venture pre nový produkt a retail segment.

 • 2014

  SIMS znova posilňuje svoje postavenie na trhu – rastie. V spolupráci s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. hodnotí slovenské bonitné podniky, významných exportérov SR a odovzdáva im hodnotiace protokoly. Otvára projekt prípravy nového spravodajského produktu so strategickým významom ako pre SIMS, tak i pre klientov SIMS, ktorý nemá na celosvetovom trhu s kreditnými informáciami obdobu.

 • 2015

  SIMS ukončuje vývoj nového spravodajského produktu a pripravuje jeho nasadenie na trh. Vytvára vlastnú redakciu za účelom vydávania štvrťročníka FOKUS – ekonomika s nadhľadom.

 • 2016

  SIMS medziročne rastie. Postupne spúšťa na trh nové analytické produkty. Pokračuje v orientácii svojej činnosti na marketingové a ekonomické spravodajstvo. Začína s rekonštrukciou a rozširovaním svojich priestorov. Svoju činnosť vykonáva na 1.000 m2 a prijíma nových analytikov a spravodajcov.

 • 2017

  SIMS znova medziročne rastie aj napriek tomu, že jeho ekonomické výsledky negatívne ovplyvnila fúzia s NIS SR, a.s. a CRKI, s.r.o.. Začína migráciu svojich klientov z Global Slovakia na SiMS platformu. Pripravuje nové produkty so zameraním na elektronický a portálový predaj.

 • 2018

  SIMS skvalitňuje svoje spravodajské produkty. Vytvára nové nástroje a riešenia pre svojich klientov, ktoré im umožňujú prijímať kvalifikovanejšie obchodné rozhodnutia a bezpečnejšie investovať. Intenzívnejšie pomáha klientom pri riadení rizika, ako i získavať hlbší pohľad na trhy s dlhmi a pevnými príjmami. Dopĺňa nové info-zdroje a ponúka komplexnejšie informácie o mikro, ale i makroekonomickom prostredí.

ERB SIMS

Popis erbu SIMS zaregistrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – HR W-85/2006 – V striebornom štíte čierne pravošikmé brvno preložené 4 striebornými rondelmi. Za štítom 3 zlaté prúty svornosti. Heraldickými nosičmi sú 2 červené rozklídlené ohliadajúce sa orly v zlatej zbroji. Nad štítom v oblúku text NEMO SOLUS SATIS SAPIT, pod štítom v striebornej stuhe text SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ a MARKETINGOVÁ SPOLOČNOSŤ.”

EMBLÉM

Emblém SIMS je spracovaný ako pečatná verzia erbu využívaná v komunikácii s obchodnými partnermi v prípadoch, kde je potrebné výrazne sa trhovo odlíšiť s dôrazom na obchodno-spravodajské aktivity SIMS-u. Emblém SIMS je pod číslom 248966 zapísaný na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v registri ochranných známok.

Politika informačnej bezpečnosti


Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. prijala svojim rozhodnutím dňa 1.2.2017 dokument Politika informačnej bezpečnosti, ktorý obsahuje ciele, rámec a dôležitosť procesov týkajúcich sa bezpečnosti informácií.

ISO/IEC 27001:2013


Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., je od marca 2017 držiteľom certifikátu systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

NAŠE PRIORITY

Ako to robíme

KVALITA SLUŽIEB

Našou úlohou je poskytnúť klientovi len to jedinečné a nenapodobiteľné.

ODBORNÉ ZÁZEMIE

Vyžadujeme disciplínu a odbornosť od každého spolupracovníka, ktorý pracuje pre nášho klienta.

SERIÓZNY PRÍSTUP

Ku každej úlohe, ku každému klientovi pristupujeme s pokorou a úctou.