VYTVORTE SI VLASTNÝ BALÍČEK Z PRODUKTOV, KTORÉ VÁM NAJVIAC VYHOVUJÚ

ZAMERAJTE SA NA UŽITOČNOSŤ

FÉROVÝ ZAČIATOK PRE OCHRANU PODNIKANIA A ROZVOJ OBCHODU

S JEDINEČNÝMI A OVERENÝMI INFORMÁCIAMI

Ak ste pripravení prejsť na vyššiu úroveň produktov, ponúkame vám možnosť zvoliť si pre vás tie najužitočnejšie. Pozorne si prečítajte, čo produkty obsahujú a posúďte, či sme ich pripravili tak, aby vám priniesli vysokú pridanú hodnotu v tom, čo by ste od nich očakávali. Ak nenájdete ten správny produkt k svojej práci, prosím kontaktujte nás a my sa vám pokúsime vyhovieť.

sap - spravodajská analýza podniku


umožňuje vyhľadať subjekt podľa IČO, alebo obchodného názvu. Poskytuje komplexné faktografické, kontaktné, analytické, marketingové a rizikové informácie o ekonomicky aktívnom, ale i neaktívnom subjekte s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Analýze. Akýkoľvek blok analýzy je možné exportovať do XML formátu.

sap / report - spravodajská analýza podniku


poskytuje údaje o subjektoch (právnických a fyzických osobách) s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Reporte a to v nasledujúcom obsahu: 1.Identifikačné údaje; 2.Hospodárska činnosť subjektu; 3.Rýchly prehľad (posledné účtovné obdobie); 4.Zmeny za posledných 12 mesiacov; 5.SIMS Rating; 6.Vybrané finančné ukazovatele; 7.Vybrané pomerové ukazovatele; 8.Platobná disciplína – záväzky voči vybraným veriteľom, exekúcie, nelegálne zamestnávanie; 9.Účtovné závierky; 10.Právne a majetkové údaje; 11.Záložné práva; 12.Eurofondy a štátne zákazky; 13.Register zmlúv; 14.Prepojenie osôb a majetku; 15.Konečný užívateľ výhod; 16.Personálne údaje; 17.Doplňujúce údaje – banky, poisťovne a leasingové spoločnosti; 18.Zahraničný obchod; 19.Mediálne informácie; 20.Komentáre SIMS; a iné informácie. Umožňuje export Reportu do XML a účtovných závierok do XLS.

sap / mra - sap / marketingová analýza


umožňuje vyhľadanie súboru subjektov podľa ľubovoľných kombinácií preddefinovaných kritérií, vytvorených z ekonomických ukazovateľov a iných informácií z databáz SiMS. Účelom využívania marketingovej analýzy sú predovšetkým obchodné a marketingové aktivity používateľa, ako i tvorba strategických zámerov prostredníctvom analýz trhu, konkurencie, alebo dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Výsledkom marketingovej analýzy je súbor sap/reportov, ktoré je možné následne otvárať. Vybrané informácie o subjektoch je možné exportovať do formátu XLS.

Export dát zo sap / mra - v rozsahu


a) Obchodný názov; Ulica; Obec; PSČ; Okres; Kraj; IČO; DIČ; IČ DPH; Právna forma; Dátum založenia; Telefón; E-mail; Web; Predmet podnikania; Sektor; Odvetvie; NACE; Kategória zamestnancov; Výnosy; Tržby; Výroba; Základné imanie; Vlastné imanie; Majetok celkom; Záväzky; Pohľadávky; EAT - Zisk po zdanení; EBITDA; ROS; ROA; ROE; ROR
b) Osoba pre obchod - meno a priezvisko, titul, telefón, e-mail
c) Osoba pre styk s bankami - meno a priezvisko, titul, telefón, e-mail

osa - osobná analýza


umožňuje získať nové pohľady na osoby reprezentujúce a ovládajúce potenciálnych a súčasných klientov. Poskytuje komplexné, prehľadné, štruktúrované, vzájomne prepojené aktuálne a historické informácie a analýzy o každej osobe aktívnej v podnikateľskom prostredí SR. Aktívne sa uplatňuje pri aplikovaní princípu „poznaj svojho partnera“ - priebežné monitorovanie obchodného vzťahu a aktualizácia rizikového profilu partnera prostredníctvom osôb a ich podnikateľských aktivít.

osa / mra - osa / marketingová analýza


umožňuje vyhľadávanie súboru osôb reprezentujúcich a ovládajúcich podnikateľské subjekty podľa ľubovoľných kombinácií preddefinovaných kritérií v osa / mra, vytvorených z ekonomických ukazovateľov a iných informácií z databáz SiMS. Výsledkom marketingovej analýzy je súbor osa/reportov, ktoré je možné následne otvárať.

kuv - konečný užívateľ výhod


umožňuje vyhľadávanie konečných užívateľov výhod právnických osôb podľa zákona č. 297/2008 z.z. a zároveň i podľa zákona č. 315/2016 z.z. vrátane vizualizácie majetkových väzieb.

sims/zoom


umožňuje rýchle prehľadávania informácií v Obchodnom vestníku od roku 2011 po aktuálne vydanie s on-line aktualizáciou. Prehľadávanie je možné podľa vybranej kapitoly, alebo komplexné hĺbkové prehľadanie všetkých vydaní. Informácie sú zobrazované v skupinách podľa oznámenia a plne integrovateľné do vlastného systému, alebo pripravené na tlač.

tm - tendermonitor


umožňuje monitorovanie verejných zákaziek, o ktorých informácie dostáva používateľ priamo na ním zvolený e-mail. Dozvie sa tak o verejných zákazkách, ktoré spadajú do portfólia jeho záujmu – cielene a včas. Ak sa používateľ rozhodne, môže byť automaticky informovaný o celom procese verejnej zákazky od predbežného oznámenia až do vyhlásenia víťaza. Monitorovaný je celý trh Slovenska, EÚ a iných krajín spolu – 32 krajín.

pass analýza


porovnávacia analýza skupiny subjektov umožňuje porovnať konkurenciu alebo skupinu dodávateľov a odberateľov prostredníctvom vopred nadstavených ekonomických a diskvalifikačných parametrov.

POŽIADAVKA NA PREZENTÁCIU

Poznámka: Ďalšie aktuálne údaje o spoločnosti si SIMS vyhľadá vo svojich databázach.