Vývoj vznikajúcich a zanikajúcich právnických subjektov v
Slovenskej republike od roku 1990 po súčasnosť

Najviac právnických subjektov vzniklo v období rozpadu Československa a vzniku Slovenskej republiky. Výraznejší výkyv evidujeme aj v rokoch 2013 a 2017. Stúpajúcu tendenciu zaniknutých právnických subjektov vidíme od začiatku ekonomickej krízy v roku 2008, trend vyvrcholil v roku 2014 a to viac ako 57-tisíc zaniknutými subjektmi, čím prekonal najvyšší počet zaniknutých subjektov v deväťdesiatych rokoch a to z roku 1996 (38-tisíc).

Dôležité medzníky:

  • 1993 - vznik Slovenskej republiky
  • 2004 - vstup Slovenska do Európskej únie
  • 2008 - začiatok ekonomickej krízy
  • 2009 - zavedenie eura
  • 2013 - mýtny systém a milionárska daň
  • 2013 / október - zmena v oblasti správy vkladov a základného imania pri založení s.r.o. (Obchodný zákonník)
  • 2014 - zavedenie daňových licencií

Prehľad vznikajúcich a zanikajúcich akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným a živností od roku 1990 do roku 2018

V súčasnosti je aktívnych približne 6000 akciových spoločností. Z prvých slovenských akciových spoločností registrovaných tesne po roku 1990 dodnes funguje firma Brown - Immo Slov, a.s., Bratislava. Do obchodného registra bola zapísaná 25. apríla. Povolenie udelilo Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky. V popise hlavnej činnosti spoločnosť uvádza prenájom a predaj nehnuteľností.

Nárast spoločností s ručením obmedzeným od roku 2016 spôsobil najmä prechod časti živnostníkov na právnu formu s.r.o. Dôvodom bola vyššia výhodnosť podnikania. Mierny nárast živností v roku 2017 evidujeme aj vďaka zavedeniu vyšších paušálnych výdavkov vo výške 60 percent z príjmov.

Vzniknuté a zaniknuté právnické subjekty podľa jednotlivých krajov 2008 - 2018