Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Akadémia ekonomických
informácií a analýz
MBA-DÁTOVÁ ANALÝZA V EKONÓMII
dištančné vzdelávanie s Akadémiou ekonomických informácií a analýz

MBA (Master of Business Administration) je prestížny profesijný titul. Študijný program je zameraný na získanie znalostí v odbore DÁTOVÁ ANALÝZA V EKONÓMII .
Program vzdelávania je navrhnutý tak, aby študentom umožnil štúdium online a v čase, aký im vyhovuje, pričom maximálna dĺžka štúdia je 1 rok.

Program MBA-Dátová analýza v ekonómii pomáha študujúcim rozvíjať zručnosti potrebné na to, aby vynikli ako riadiaci pracovníci. Absolventi programu MBA získajú schopnosť rýchlo a presne analyzovať veľké množstvo informácií a nachádzať inteligentné riešenia obchodných problémov. Program tiež učí študujúcich používať digitálnu platformu SiMS – databázu ekonomických a finančných údajov, ktorá je v modernej spoločnosti nevyhnutným nástrojom efektívneho riadenia obchodných rizík a príležitostí. Program MBA je pre všetkých tých, ktorí chcú zvládnuť ambiciózne obchodné projekty vyžadujúce syntézu veľkého množstva dát.

Absolvent štúdia bude pripravený zmeniť zaužívané spôsoby myslenia a získa tak konkurenčnú výhodu v analýze dát. Náš študijný program dátovej analýzy, založený na metodológii duálneho učenia sa (teória ihneď aplikovaná do praxe), kladie dôraz na priame uplatnenie toho, čo ste sa na AEIA naučili a na vašu každodennú úlohu, čo vám umožní preukázať okamžitý dopad na vašu organizáciu.

ŠTRUKTÚRA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
  • Študijný program je rozdelený do modulov, ktoré sú zamerané na praktické využívanie digitálnej informačnej platformy, a prípadové štúdie, ktoré sa venujú témam a výzvam, s ktorými sa v praxi najčastejšie stretávame.
  • Zahájenie štúdia je možné kedykoľvek počas kalendárneho roka.
  • Doba štúdia je individuálna, maximálne 12 mesiacov.
  • Študujúci ukončí štúdium po splnení stanovených požiadaviek – počet dosiahnutých kreditov a vypracovanie záverečného testu.
  • Po úspešnom ukončení bude absolventovi udelený profesijný titul MBA a diplom o absolvovaní.

V dôsledku zmien v pracovnom svete sa spôsoby vzdelávania stávajú pružnejšími a mnohí si uvedomujeme, že učenie je dôležité po celý život. Ľudia s nízkou formálnou kvalifikáciou sa na trhu práce dostávajú pod väčší nátlak.
Preto je potrebná „druhá šanca“ pre dospelých, ktorá stavia na predchádzajúcich skúsenostiach a získaných kompetenciách. Práve v dospelom veku je veľmi ťažké začať s kompletne novým vzdelávaním. Ak má človek rodinu a chodí do práce, má oveľa menej času ako v mladosti.

Uznávanie praktických skúseností, prípadne neformálne nadobudnutých kompetencií je preto ústredným prvkom stratégie celoživotného učenia už aj na Slovensku. Motivovaní a optimistickí ľudia, ktorí poznajú svoje kompetencie a chcú nadobudnúť nové, sú najlepším garantom existencie a rozmachu krajiny.
Preto sme sa aj my v AEIA rozhodli ponúknuť našim uchádzačom tzv. Uznanie predchádzajúcich skúseností (RPE – recognition of prior experience), čo znamená, že jedinou podmienkou prijatia na štúdium je preukázaná prax.

MODULY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
moduly obsahujú okrem teoretického výkladu aj prípadové štúdie a interaktivity študujúceho
MODUL 1.
SPRAVODAJSKÁ ANALÝZA PODNIKU

Naučí vás, aké údaje je potrebné zozbierať, aby bolo možné vykonať všeobecnú ekonomickú analýzu podnikateľského subjektu, a o čom všetkom tieto údaje vypovedajú. Študujúci si uvedomí podstatu a pestrosť podnikateľského prostredia zloženého z množstva subjektov, ktoré navzájom vytvárajú obchodné vzťahy. Pri obchodnom vzťahu je dôležité vedieť posúdiť, čo môžem od svojho obchodného partnera očakávať. Bude schopný splácať svoje záväzky všas? Má dostatočný finančný a ľudský kapitál na ich plnenie? Môžem ho považovať za seriózneho partnera, alebo javí známky rizikového podniku? Na tieto a mnohé ďalšie otázky vždy jednoducho získate odpoveď správnym použitím Spravodajskej analýzy podniku, ktorá umožní jednoduchým spôsobom faktograficky a analyticky zistiť právny a ekonomický stav, i obchodný charakter podniku, a poskytne mnoho marketingových informácií.

MODUL 2.
MARKETINGOVÁ ANALÝZA

Pojednáva o kritériách, ktoré sa uplatňujú pri marketingovej analýze. Oboznamuje študujúceho s rôznymi zameraniami podnikateľských činností podľa ESA 2010, alebo podľa SK NACE. Študujúci si ozrejmí trhový priestor vytvorený podnikateľskými subjektmi a naučí sa vnímať jeho charakteristiky (možnosti i riziká). Marketingová analýza umožňuje vytvoriť prierez týmto prostredím a rýchlu selekciu subjektov pre vytvorenie racionálneho pohľadu na obchodný potenciál v analyzovanom segmente, ktorým môže byť časť regiónu, alebo skupina subjektov v odvetví. Získané informácie sú dobrým podkladom pre tvorbu stratégií pre upresnenie podnikateľských zámerov, smerovanie rozvoja produktov, alebo obchodu.

MODUL 3.
POROVNÁVACIA ANALÝZA

Porovnávaciu analýzu je možné použiť na porovnanie výsledkov s inými spoločnosťami. Existujú rôzne typy porovnávacích analýz a tento modul študujúceho naučí, kedy je ktorý typ vhodný. Učí, aké skupiny subjektov je možné porovnávať, aby výsledky analýzy a výstup mali relevantnú vypovedaciu hodnotu. Oboznamuje študujúceho s čiastkovými rebríčkami, od ktorých je závislé celkové umiestnenie v rebríčku „Poradie v skupine“. Študujúci sa naučí v krátkom čase určiť pozíciu subjektu v skupine, čo potrebuje pri analýze, výsledkom ktorej je ozrejmenie si potrieb smerovania stratégie.

MODUL 4.
OSOBY V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ

Kvalitné a bezpečné partnerské a obchodné vzťahy je možné vytvárať len za predpokladu, že okrem poznania subjektu samotného, poznáme aj osoby, ktoré tieto subjekt tvoria. Študujúci sa naučí chápať podnikateľské prostredie nielen cez subjekty, ale aj cez angažovanosť jednotlivých osôb a marketingovú analýzu ich aktivít. Znalosť špecifického postavenia osoby v kontexte podnikateľských aktivít je nevyhnutná nielen pre kvalitné obchodné vzťahy, ale aj pre dodržiavanie legislatívnych ustanovení upravujúcich aktivity s politicky exponovanými osobami, či zabezpečenie súladu so Zákonom 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2021.

MODUL 5.
MONITORING

Monitoring umožňuje sledovať zmeny, ktoré nastali u sledovaných subjektov, a to podľa vybraných parametrov. V tomto module sa študujúci naučí využívať aj informácie o verejnom obstarávaní.
Študujúci sa naučí ako vylepšiť svoje hospodárenie s časom pri zachovaní vysokej úrovne informovanosti, ktorá zabezpečí dobrú úroveň bezpečia obchodných a partnerských vzťahov.

MODUL 6.
REŠERŠE

Modul obsahuje odvetvové rešerše, špecializované rešerše. Študujúci sa naučí orientovať sa v 22 rôznych odvetviach priemyselnej výroby a analyzovať odvetvie na úrovni vybraných ukazovateľov odvetvia. Naučí sa chápať komplikovanosť makroekonomického prostredia a využiť tieto informácie pri riadení svojich stratégií.

MODUL 7.
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Študujúci využije svoje znalosti z predchádzajúcich modulov a za pomoci praktických príkladov si overí prínosy, ktoré mu poskytne spleť kvalitných, nielen ekonomických, informácií.