Prehľad výšky vlastného imania vybraných právnických subjektov

Počet aktívnych právnických subjektov s nenulovým vlastným imaním:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Akciová spoločnosť 4 063 4 120 4 705 4 860 5 024 5 137 5 221 5 201 4 863
Spoločnosť s ručením obmedzeným 104 936 112 837 144 673 154 179 163 625 176 586 190 734 201 009 192 070
Družstvo 1 113 1 062 1 198 1 230 1 260 1 295 1 348 1 393 1 320
Verejná obchodná spoločnosť 143 121 153 157 164 160 169 184 163
Komanditná spoločnosť 374 470 620 673 694 728 777 803 839

Počet akciových spoločností podľa výšky vlastného imania
za rok 2019

Prehľad vlastného imania akciových spoločností za rok 2019

Počet spoločností s ručením obmedzeným podľa výšky vlastného imania za rok 2019

Počet družstiev podľa výšky vlastného imania za rok 2019

Počet v.o.s. podľa výšky vlastného imania za rok 2019