Prehľad výšky vlastného imania vybraných právnických subjektov

Počet aktívnych právnických subjektov s nenulovým vlastným imaním:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akciová spoločnosť 5 112 4 987 5 587 5 707 5 741 5 688 5 499
Spoločnosť s ručením obmedzeným 129 971 135 656 171 926 177 279 181 620 189 380 195 231
Družstvo 1 368 1 258 1 430 1 453 1 474 1 436 1 438
Verejná obchodná spoločnosť 335 259 370 409 397 404 419
Komanditná spoločnosť 506 647 852 989 962 914 880

Počet akciových spoločností podľa výšky vlastného imania
za rok 2017

Prehľad vlastného imania akciových spoločností za rok 2017

Počet spoločností s ručením obmedzeným podľa výšky vlastného imania za rok 2017

Počet družstiev podľa výšky vlastného imania za rok 2017

Počet v.o.s. podľa výšky vlastného imania za rok 2017